Kungsbro - 16 maj 2016

Under en dryg vecka kommer vi att undersöka en yta vid Kungsbro, nära Nykvarn. Inom ytan finns ett kulturlager med bl.a. keramik, skärvsten och brända ben. I området finns även många lämningar från bronsåldern och kanske kan det nu aktuella lagret höra till samma period. I samband med vår undersökning kommer BOTARK att dokumentera en tämligen nypåträffad skeppsristning.

Undersökningen är nu avklarad.

De berörda kulturlagren (som utgjordes av mörk sotig lera) visade sig vara tämligen tjocka, fyndintensiva och med stora mängder skärvsten. Lagren var ca 0,5 meter tjocka. Fynden utgjordes främst av keramik och obrända ben men även någon flinta samt en stenyxa hittades mm. Ett antal härdar och en brunn fanns under kulturlagren.

Gravfält Sollentuna 149:1 - 22/3 2016

Under morgondagen påbörjar vi en mindre förundersökning av en del av gravfältet Sollentuna 149:1. Anledningen är planer på att uppföra en ny byggnad på platsen.

Förundersökning

Förundersökningen är nu avslutad. Inga gravar kunde påvisas inom den aktuella förundersökningsytan.