Rapporter 2013

Rapport 2013:1

Valsjö - arkeologisk utredning etapp II inom fastigheten Valsjö 1:15, Ösmo socken, Nynäshamns kommun, Södermanland. Länk: Rapport 2013:1

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning, etapp II inom en del av fastigheten Valsjö 1:15, Nynäshamn. Det berörda området, som utgörs av f.d. åkermark, planeras att omvandlas till en viltvattenanläggning. Inom ytan finns inga kända fornlämningar, men på en bergrygg längs utredningsområdets östra gräns är ett stort antal ensamliggande rösen och stensättningar registrerade sedan tidigare (RAÄ Ösmo 140 m.fl.). Området var vid utredningen till stora delar vattensjukt och schaktning kunde därför endast ske i de högre liggande partierna inom ytan. Totalt grävdes 21 sökschakt. Inget av antikvariskt intresse påträffades i något av schakten. Bedömningen är att utredningsytan inte rymmer fast fornlämning. I samband med utredningen karterades sju odlingsrösen, men samtliga var av sentida karaktär och kommer därför inte att registreras i FMIS.

Rapport 2013:2

Vinreceptet. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ 116:1 inom fastigheten Vinreceptet 13, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:2

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologistik AB genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfält RAÄ Sollentuna 116:1 inom fastigheten Vinreceptet 13, Sollentuna. Det berörda området, som utgörs av en bebyggd villatomt, planeras att styckas av och bebyggas. Tomtens berörda delar utgjordes till stora delar av berg i dagen. Inom ytan fanns även en betonggrund efter ett tidigare fritidshus samt två mindre uthus/bodar. Detta medförde att den tillgängliga undersökningsytan var begränsad. Totalt grävdes sju schakt inom området. Utöver två i markytan synliga stensättningar kunde inga ytterligare lämningar av antikvariskt intresse konstateras inom fastigheten. Sannolikheten att fler gravar finns inom fastigheten bedöms vara låg. I samband med undersökningen karterades en tidigare oregistrerad stensträng strax söder om fastigheten.

Rapport 2013:3

Ekerövägen. Särskild arkeologisk utredning etapp 1, länsväg 261, Ekerövägen, Ekerö och Lovö socknar, Ekerö kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:3

Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 längs delar av Ekerövägen, länsväg 261 inför en planerad breddning av vägen mellan Kärsön och Tappström i Ekerö kommun. Utredningen har innefattat arkiv- och kartstudier samt inventering av vägsträckorna. Utredningen utfördes i augusti 2013. Uppdragsgivare var Trafikverket. Vid utredningen framkom 15 tidigare oregistrerade objekt varav fem objekt är belägna utanför det aktuella utredningsområdet. De senare utgörs av uppgifter om bebyggelse eller andra anläggningar på äldre lantmäteriakter, men där sannolikt inga lämningar finns kvar idag (objekt 9, 10, 11, 13 och 14, figur 6). Av de objekt som helt eller delvis är belägna inom utredningsområdet har endast ett bedömts som en fast fornlämning (objekt 12, figur 6). Objektet utgörs av bebyggelselämningar efter kungsladugården Torvesund som anlades av Gustav Vasa. Ett annat objekt, Rinkeby gamla tomt (objekt 7, figur 6), har bedömts som ett bevakningsobjekt då det är oklart om fornlämningar kvarligger inom tomten eller inte. Fem lämningar har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar (objekt 2, 4, 5, 6 och 15, figur 2 och 6), ett objekt utgörs av läget för gården Tappström efter vilken inga lämningar återstår idag (objekt 1, figur 2) och slutligen har två områden bedömts som lämpliga boplatslägen (objekt 3, figur 2 och objekt 8, figur 6). Fornlämningsstatusen för objekt 3, 7 och objekt 8 är oklara och behöver utredas vidare om de kommer att beröras av den planerade vägombyggnaden.

Rapport 2013:4

Brännbacken. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, del av fastigheterna Brännbacken 1:1 och Skeppsbol 1:69, Österåkers socken och kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:4

Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning av planområdet Brännbacken nordöst om Åkersberga i Österåker. Utredningen har innefattat arkiv och kartstudier, inventering samt provgrävningar med maskin och handredskap. Utredningen utfördes under juni och juli 2013. Uppdragsgivare var Brännbacken Återvinning AB. Utredningsområdet var ca 130 hektar stort och utgjordes av bergig skogsmark med nivåer mellan 30 och 55 meter över havet. Vid inventeringen framkom 20 tidigare oregistrerade lämningar samt 18 platser som bedömdes kunna ha utgjort lämpliga lägen för boplatser under stenåldern (figur 2). Merparten av lämningarna utgörs av gränsmärken (14 stycken, varav fyra osäkra) vilka är belägna på bergskrön eller på uppstickande hällar i skogsmarken. Övriga lämningar utgjordes av en ugn efter en kolarkoja (objekt 17), två sentida härdar (objekt 12 och 29) samt tre lämningar vars funktioner är oklara, men som alla bedöms vara sentida (objekt 13, 33 och 34). Samtliga lämningar har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar. Av de utpekade boplatslägena hade endast ett indikerats utifrån ett fynd av ett avslag av högkvalitativ kvarts i en markskada i samband med inventeringen (objekt 30). Övriga objekt pekades ut utifrån topografiska förutsättningar. Femton av boplatslägena undersöktes med maskin eller handgrävda provgropar vid utredningens andra etapp. Inom objekt 30 påträffades endast ytterligare två kvartssplitter. Fynden indikerar en aktivitet på platsen under stenåldern, men den lilla mängden fynd antyder att det har rört sig om ett tillfälligt och kortvarigt besök. Objektet bedöms därför som en fyndplats och en övrig kulturhistorisk lämning. Inom övriga boplatslägen påträffades varken anläggningar eller fynd. Utredningen har därmed inte kunnat påvisa förekomst av fasta fornlämningar inom utredningsområdet.

Rapport 2013:5

Gribbylund. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll i samband med nedläggning av kabel inom kvarteren Kastrullen, Grytan och Plättlaggen i Gribbylund, Täby socken och kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:5

Arkeologistik AB har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll i samband med nedläggning av optokablar inom stadsdelen Gribbylund i Täby. Schaktkontrollen utfördes den 29 augusti 2013. Uppdragsgivare var Svensk Infrastruktur AB. Schaktkontrollen berörde dels ett grav- och boplatsområde mellan kvarteren Grytan och Kastrullen (RAÄ Täby 96:1), dels en stensättning i kvarteret Plättlaggen (RAÄ Täby 373:3). Inom grav- och boplatsområdet förlades kabeln längs kanten av en gång- och cykelväg som löper igenom fornlämningsområdet. Vid kontrollen framkom inget av antikvariskt intresse. Inom kvarteret Plättlaggen hade arbetet redan genomförts och där gjordes istället en efterkontroll. Stensättningen Täby 373:3 visade sig dock vara felaktigt markerad på kartan i FMIS. Graven är istället belägen inom en obebyggd tomt sydöst om dess angivna plats. Arbetet hade inte berört fornlämningen.

Rapport 2013:6

Viksberg. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, inför detaljplan område B och C inom fastigheten Viksberg 3:1, Södertälje kommun Södermanland. Länk: Rapport 2013:6

Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Viksberg 3:1 i syfte att söka om tidigare ej kända fornlämningar finns inom två utpekade områden (område B och C). Dessutom skulle status fastställas på en osäker fornlämning RAÄ:nr Salem 336:1. Totalt pekades sex objekt ut vid utredningens etapp I, men efter etapp II kunde objekt 2 utgå. Inom område B påträffades tre objekt (obj 1, 3, 6) som bedömdes vara antikvariskt intressanta. Inom objekt 1 hittades tre förhistoriska skärvor av keramik och enstaka skärvsten i provgroparna. Troligen utgör dessa den norra delar av en boplats som kan ha funnits i den nu söder om liggande golfbanan. Lämningen bedöms som fast fornlämning. Objekt 3 bedömdes vara en flack stensättning, belägen på en bergrygg. Den avtorvades till del för att kontrollera status. Objektet utgör fast fornlämning. Objekt 6 utgörs av en hålvägsliknande färdväg. Den löpte parallellt med dagens asfalterade bilväg. Lämningen bedöms som en övrig kulturhistorisk lämning. Inom område C påträffades två objekt (objekt 4 och 5) som bedömdes vara antikvariskt intressanta. Dessa utgjordes av två stensättningar med ett inbördes avstånd på 1 meter, belägna på en öst-västlig bergrygg. En av dessa torvades delvis av för att fastställa status. Stensättningen utgör fast fornlämning. RAÄ 336:1 visade sig vara en naturbildning.

Rapport 2013:7

Jursta. Särskild arkeologisk utredning etapp 2, objekt 97, Jursta 3:14, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:7

Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 av ett utpekat boplatsläge (objekt 97) vid Jursta i Bro socken, Uppland. Boplatsläget pekades ut i samband med en arkeologisk förundersökning i området 2005 (Lagerstedt & Spijkerman 2005). Orsaken till utredningen var att området nu planeras att bebyggas. Utredningen utfördes den 1 november 2013. Uppdragsgivare var Skanska AB/Boklok Housing AB. Vid utredningen påträffades ett skärvstensflak i det utpekade objektets nordvästra kant och i ytan till detta en facetterad knacksten. I ytterligare ett schakt som togs upp nordväst om skärvstensflaket, men utanför det utpekade objektet, framkom en härd av förhistorisk typ. Inom objektet i övrigt påträffades inga anläggningar eller fynd. I ytterligare ett schakt som togs upp nordväst om skärvstensflaket framkom en härd av förhistorisk typ. Skärvstensflaket och härden kan sannolikt knytas till boplatsområdet RAÄ Bro 140:1 strax sydväst om lämningarna, där bl.a. skärvstensflak har konstaterats vid tidigare genomförda utredningar och förundersökningar (Boije 2001, Lagerstedt & Spijkerman 2005). Lämningarna utgör fast fornlämning.

Rapport 2013:8

Täby galopp. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ Täby 129:1 och 135:1, fastigheterna Hästen 3 och Tibble 10:3, Täby socken och kommun, Uppland. Länk: Rapport 2013:8

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologistik AB genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfälten RAÄ Täby 129:1 och 135:1 inom fastigheterna Hästen 3 och Tibble 10:3, Täby socken och kommun. Galoppfältet exploatering AB (GEAB) och Täby kommun planerar att utveckla galoppområdet samt göra en detaljplan över området. Gränsen för gravfält 129:1 visade sig efter förundersökningen vara större än den gräns som redovisas i Fmis. Gravar fanns både norr och söder om den redovisade gränsen för fornlämningen. Dessutom kunde boplatslämningar påvisas i öster och söder i form av bl.a. terrasser, härdar, stolphål och fynd. Fyndet av en vridkvarn ger en möjlig datering till yngre järnålder. Fornlämningen har således expanderat mot norr, öster och söder. Totalt grävdes 35 schakt och 17 anläggningar/konstruktioner påträffades. I Fmis redovisas den norra delen av gravfält 135:1 som undersökt och borttagen (RAÄ 135:2) vilket är felaktigt. Denna del är inte alls undersökt och här finns ett drygt tjugotal synliga gravar. Sannolikt skulle egentligen en yta omedelbart norr om dagens RAÄ 135:2 ha markerats istället, en yta där Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm tidigare gjort en undersökning av bl.a. gravar i samband med en utbyggnad av Roslagsbanan. Arkeologistik AB har påvisat gravar inom hela den norra kanten varför man i dagsläget inte kan friskriva någon del som anläggningstom. Mot söder av gravfältet kunde lämningar av boplatskaraktär påvisas (härd och stolphål). Dessa spår kunde inte avgränsas eftersom en etableringsyta med maskiner och manskapsbodar fanns bara några meter från fornlämningsgränsen. Längst ner i söder, utanför fornlämningens registrerade gräns, kunde en hålväg identifieras. Totalt grävdes 13 schakt och sju anläggningar/konstruktioner påträffades.

Rapport 2013:9

Odlingslager och sopgropar i kvarteret Phaeton, Norrtälje. Arkeologisk förundersökning RAÄ Norrtälje 42:1, Phaeton 9 och 10, Norrtälje stad, Uppland. Länk: Rapport 2013:9

Arkeologistik AB genomförde i början av oktober 2013 en förundersökning inom fornlämning RAÄ Norrtälje 42:1 inom kvarteret Phaeton 9 och 10 i Norrtälje. Fornlämningen utgörs av kulturlager efter stadens äldre bebyggelse. Orsaken till förundersökningen var att området ska bebyggas med bostadshus. Uppdragsgivare var Kelter Bygg & El AB. Inför förundersökningen förväntades dels odlingslager från 1700- och 1800-talen, dels lämningar efter verkstäder och bostadshus från det gevärsfaktori som anlades vid stadens grundläggning 1622 att framkomma. Vid undersökningen påträffades dock inga spår efter äldre bebyggelse, men däremot det förväntade odlingslagret. I den nordvästra delen av området, inom fastigheten Phaeton 9, framkom också ett tiotal anläggningar i form av fyra sopgropar, en kattgrav, fyra gropar med oklar funktion och ett sentida stolphål. Samtliga anläggningar undersöktes. Sopgroparna var grävda i rad i nord-sydlig riktning tätt intill varandra. Kanske har de grävts längs med tomtgränsen mot Vikens gränd som i äldre tid sträckte sig ända ned till Norrtäljeån. Fynden i groparna utgjordes i huvudsak av ordinära hushållssopor av keramik, glas och djurben, men där fanns också några mer ovanliga fynd i form av ett tiotal deglar eller fragment av deglar. Keramiken i groparna bestod huvudsakligen av flintgods, bl.a. från Rörstrand och Gustavsberg, som utifrån stämplar och dekorer kan dateras till perioden ca 1830 – 1880. Degelfynden kan möjligen knytas till guld- och silversmeden Nils Hellberg som innehade den aktuella tomten i början av 1800-talet och brukade den som trädgårdsland.

Rapport 2013:10

Skurubron. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, samt marinarkeologisk utredning, etapp 1 inför ombyggnad av väg 222 Skurubron, Nacka kommun, Nacka socken, Södermanland och Boo socken, Uppland. Länk: Rapport 2013:10

Arkeologistik AB har genomfört en arkeologisk utredning inför en ombyggnad av väg 222 Skurubron i Nacka. Utredningsområdet var ca 50 hektar stort varav 7 hektar vattenområde i Skurusundet. Utredningen på land skulle enligt länsstyrelsens beslut omfatta både etapp 1 och 2, medan den marinarkeologiska utredningen endast skulle omfatta etapp 1 (side scan sonar-kartering). Resultaten från utredningens första etapp motiverade dock inte vidare utredningsarbete på land, varför etapp 2 inte har genomförts. Den marinarkeologiska utredningen utfördes av Sjöhistoriska museet på uppdrag av Arkeologistik. Utredningen utfördes under oktober – november 2013. Uppdragsgivare var Trafikverket. Skurusundet har under lång tid utgjort en viktig farled mellan Stockholm och de södra delarna av skärgården. Sundet omnämns redan i Valdemar Seiers jordebok från 1230-talet. Från 1600-talet och framåt finns ett flertal sjökrogar belagda längs farleden. Vid Skurusundet passerade även landsvägen från Värmdö in till Stockholm, till att börja med via färja vid Skuru gård, men från och med 1830-talet via en flottbro. De nuvarande broarna uppfördes 1915 respektive 1957. Vid utredningen påträffades endast sex tidigare oregistrerade lämningar längs sundets sidor (objekt 1 - 5 och objekt 7), varav en uppgift om krogbebyggelse från senare hälften av 1700-talet och fem övriga kulturhistoriska lämningar i form av ett stridvärn, en husgrund, en färdväg och två brygglämningar (se figur 2 och 3). Två tidigare registrerade lämningar, Skuru gårdstomt (Nacka 35:1) och Björknäs kvarn (objekt 6/Boo 91), bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar. Inom vattenområdet karterades elva objekt (objekt M 1 – M 11), varav två var belägna utanför utredningsområdet. De påträffade lämningarna utgörs av fyra stenkistor, fem vrak samt två objekt av oklar typ, men som möjligen också kan utgöra fartygslämningar. Stenkistorna härstammar troligen från de flottbroar som under 1800-talet gick över Skurusundet norr om dagens broar. Vraken utgörs av ett ca 25 meter långt fartyg och fyra småbåtar. Fornlämningsstatusen hos de marinarkeologiska objekten är oklara.